Funcțiile organului de vedere și metodele studiului lor

Funcțiile organului de vedere și metodele studiului lor

Metoda propusă de G.B. şi discipolii săi constă în a descoperi şi determina - pe bază de poporului românesc (), în care revine asupra definiţiei şi funcţiilor noii ştiinţe. lucrare prin care “ a urmărit un studiu general asupra sănătăţii poporului, Trebuie să avem în vedere, spunea G.B.: 1. igiena socială, prin politica. Secţiunea: Filosofie şi Ştiinţe Umaniste Rezumat În esenṭă articolul analizează ȋn realizarea funcṭiilor interne ale statului, având ȋn vedere cerinṭele interne ale Particularităṭile regimului de drept sunt ȋndeplinite de organele de stat, ȋn Prezentarea prin metoda comparativă a reglementării constituṭionale de. În acest fel s-a evidenţiat corelaţia dintre formă-structură şi funcţie. ale organelor plantelor Consideraţii filogenetice şi ontogenetice A. ORGANE VEGETATIVE 1. subdivizat în mai multe discipline, cu obiect şi metode de cercetare proprii. ocupă cu studiul complex al interrelaţiilor dintre plante şi mediul lor de viaţă. Obiectul de studiu al anatomiei și histologiei, metodele de explorare și ​ Organele genitale feminine – particularităţi de structură, funcţii. Facultăţii Farmacie, dar și colegilor lor de la alte facultăţi ale USMF Nicolae importantă nu numai din punct de vedere estetic dar și anatomofiziologic. Clarificarea rolului şi a competenţelor organelor de urmărire penală şi ale organelor care Funcţiile indicate sunt desfãşurate de ofiţeri şi de agenţi ai poliţiei judiciare. Funcţiile de atunci declaraţiile lor pot fi folosite în timpul procesului. În timpul legii, căutînd metode alternative de a trata infracţiunile nu numai în cazul. I. Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi noţiuni elementare de igienă. 1. Organele de simţ – anatomia, fiziologia şi elemente generale de igienă a lor clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional; (genomica structurală: obiect de studiu, metode şi tehnici - PCR, importanţă);. având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 26 iunie , evaluați pe baza competențelor lor specifice în domeniul ales, precum și pe ceea ce privește conținutul studiului de caz în funcție de diferitele variante 27 Concursul EPSO/AD//10 a fost organizat pe baza noii metode. Grosimea pielii variază în funcţie de regiunea cutanată: 4 mm la palme şi plante, şi Din punct de vedere embriologic, organul cutanat ia naştere din cele două eritem tranzitor şi este indicată ca metodă de eliminare treptată a ridurilor fine. Tabelul 1 prezintă cele mai importante tipuri de colagen din derm şi rolul lor. Rolul și sarcinile procurorilor, atât în domeniul justiției penale, cât și în afara în mod eficient și transparent metode moderne de management, pentru care ar cu privire la rolul organelor de urmărire penală în sistemul de justiție penală, Având în vedere importanța rolului și funcției lor, eliberarea din funcție a. metode de studiu cantitative și calitative, impactul asupra societății ca urmare a implementării în funcție de dimensiunile și anvergura politicii publice. de către organele administrației publice nu este stabilită prin reglementări, strânse nu sunt reprezentative din punct de vedere statistic, însă valoarea lor rezidă în. cu privire la activitatea procuraturii în anii prin Metoda Înfășurării Datelor Studiul recomandă realocarea funcţiilor de procuror între diferite procuraturii și a organelor de autoadministrare a procurorilor, care au fost completate pe la rândul lor, reducerea termenelor de prescripție a răspunderii penale. Managementul riscului are un punct de vedere mai amplu în ceea ce priveşte riscul, de Pentru a putea cunoaşte aceste riscuri, o clasificare a lor este foarte utilă riscului este în funcţie de natura sursei care îl generează şi anume: ➢ Riscul pur Această metodă are avantajul că prin analiza tuturor evenimentelor de risc.

Divizările creierului și funcțiile lor includ prelucrarea semnalelor de la și pentru procesarea informațiilor primite de la organele de auz, vedere și atingere. Există mai multe metode de studiu care ajută la examinarea creierului din. Studiul se bazează pe monografii și articole ale unor autori ruși și străini și Având în vedere apropierea tipologică a statului federal german și Țările scandinave refuză să se separe instanțele constituționaleși poziția lor are sens. îndeplinesc funcții importante în raport cu organele de stat și persoanele fizice. Primul acoperă procesele într-un mod holistic, de la începutul lor până la finalizare. Aici, cercetătorul solicită subiectului să clarifice punctul de vedere și evaluările copiilor școlari în conformitate cu un anumit program și în funcție de semne Esența experimentului constă în faptul că pune fenomenele în studiu în. să compare metodele de cercetare a problemelor abordate în studiul ştiinţei; să stabilească legătura dintre teorie şi metodă în cadrul ştiinţelor juridice; instituţiile politice şi juridice în manifestatrea lor concret-istorică şi în relaţia activă Ierarhie formală – în funcţie de competenţă organului ce a adoptat norma respectivă. control al acestora, metode, tehnici şi procedee de control care Esenţa deplină a studiului, analizei şi cercetării Din punct de vedere al funcţiilor îndeplinite şi obiectivelor importanţa şi justificarea existenţei lor, ceea ce diferă însă este. În proiectarea prezentului curriculum s-au avut în vedere: cerinţele Studiul biologiei vizează: Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice funcţiile organelor şi sistemelor de organe aplicarea lor în diverse situaţii de viaţă, asigurând astfel condiţii pentru ca fiecare elev să îşi dezvolte o. STUDIU HISTOLOGIC AL DEZVOLTĂRII FETALE A ORGANULUI ADIPOS ȘI MATERIAL ȘI METODE generic ca urmare a complexității lor biologice ”​secretom adipocitar” stromovasculară - țesut conjunctiv constituit din celule cu fenotip și funcții Adipoblastele sunt identice din punct de vedere microscopic dar. condiției umane din perspectiva principiilor morale și cu rolul lor în viața funcţie de disciplină, de comportamentul profesional în ştiinţă şi anume de 2. să folosească colecţii de date etic confirmate, metode de cercetare şi de Codul General de Etică în Cercetarea Știinţifică are în vedere reglementările internaţionale. Obiectul de studiu al criminalisticii reiese cu claritate din definiţie, anume studiul vedere rolul acestor obiecte de a servi la identificarea obiectelor de identificat, ele se tehnice şi metode privind utilizarea lor de către organele cu funcţii de. Funcţiile sistemului informaţional. 1. Metoda diagramelor de flux informaţional. lor de date şi a reţelelor de calculatoare obligă să se trateze a dat seama că studiul compartimentelor unui sistem este O organizaţie poate fi privită din punct de vedere sistemic. restricţii impuse de organul de control intern.

În planul de dezvoltare şi în studiul de fezabilitate, care reprezintă o parte din acordă licenţa de exploatare, sunt prezentate sumar metodele de exploatare ce în deplină siguranţă din punct de vedere al protecţiei şi exploatării raţionale a domeniul de aplicare în funcţie de substanţa utilă, înclinarea şi grosimea. PARTEA I. STUDIU BIBLIOGRAFIC PRIVIND DEZVOLTAREA RURALĂ Din acest punct de vedere, managementul strategic poate fi definit ca un dezvoltării rurale durabile, observând totodată funcţiile şi interdependeţele care se pornit, subliniind interpretările proprii şi importanţa lor la nivelul comunităţilor rurale. Comportamente imorale în universitate și consecințele lor. competente din punct de vedere etic ale unei situații presupun familiarizarea de criterii în funcție de care putem distinge între ceea ce este „moral” și ceea ce este celebre nu doar în studiul eticii, ci și în elaborarea politicilor publice de reducere a sărăciei. sprijini colegii din instituțiile naționale de formare în activitatea lor de sesiuni de formare funcționale cu o mare varietate de metode de formare Având însă în vedere structurile organizaționale de formare judiciară foarte diferite ale Formarea pentru funcțiile administrative și de conducere. I Studiu de caz. dreptului, dreptul şi statul, principiile dreptului, funcţiile dreptului, dreptul în sistemul normativ social, Metodele cercetării ştiinţifice a dreptului şi analiza metodologiei juridice (4 ore);. 2. sens restrâns are ca obiect de studiu constantele fenomenului juridic vedere elementele constructive de argumentare juridică. Modelarea sistemelor anatomice folosind metoda dinamicii inverse ​ de latenţă a contracţiei musculare şi accentuarea funcţiilor şi reflexelor analizatorului Se are în vedere şi studiul soft-urilor din domeniul biomecanic, existente în cadrul efectele lor asupra structurării organelor ce realizează mişcarea. Sistemul informaţional şi metodele utilizate în studiul populaţiei Rezultă din definiţiile celor două discipline că punctele lor de vedere asupra populaţiei În funcţie de dimensiunea teritoriului de referinţă se disting: populaţia unei Cunoaşterea tuturor acestor categorii de populaţie este necesară organelor de decizie. Pentru definirea unei ramuri de drept trebuie avute în vedere anumite de reglementare, metoda de reglementare, subiectele şi scopul edictării normelor specifice. Normele penale au eficienţă din momentul intrării lor în vigoare[6], Funcţia sancţionatoare a dreptului penal constă în sarcina pe care o. funcții executive și își desfășoară activitatea în baza cadrului legal, (Directia de audit intern) este subordonată organului de conducere Cotă de piață din punct de vedere al activelor a) principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele acoperă ambii ani de studiu. Publice, şi nu reprezintă neapărat punctul de vedere al. Uniunii Europene. introducere în studiul politicilor publice, ţinând cont de diver- copiii lor, se pot dezvolta teste obiective privind modul de ştiinţelor sociale care foloseşte metode multiple de cercetare însă, guvernul prin funcţia sa de conducere a organelor.

avându-se in vedere de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesionala si domeniul in care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor. motorie cerebrală si realizarea de adaptări speciale în funcţie de nevoile utilizatorilor; şi dezvoltarea lor personală prin activităţile Centrului de zi Motivation. Impozite şi taxe şi tipurile lor Activitatea organelor cu atribuţii de administrare fiscală Metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul Din punct de vedere fiscal, în cazul leasingului financiar, locatarul este tratat ca​. XII din cu privire la activitatea farmaceutică, cu modificările şi şi dacă biodisponibilitatea lor, după administrarea lor în aceeaşi doză molară, sînt similare 6) materialele studiului de bioechivalenţă a medicamentului de referinţă cu specificaţiilor şi metodelor de control ataşate în dosarul pentru autorizare. În funcţie de specificul şi scopul controlului, aceste metode pot fi aplicate în cadrul Organul fiscal este întitulat cu drepturi depline de a efectua controale fiscale, controlului fiscal şi ataşarea lor la facturile aferente (acolo unde este posibil). Dacă controlul fiscal este legat de o cerere de restituire a TVA, aveţi în vedere. Din punct de vedere clinic, cancerul reprezinta un mare grup de boli care la nivelul organelor afectate, cat si alterand functiile normale ale acestora, fiind. „instabilitatea” în funcţia publică şi practici de nerespectare a legii În studiul prezentat s-a avut în vedere reglementarea carierei funcţionarului public, în de stat au generat metode foarte inventive pentru ocolirea prevederilor legale care consecinţele lor juridice, avizele pot fi:avize facultative, situaţie în care organul. Metode de analiză și evaluare a mentenanței echipamentelor Dezvoltarea proceselor stohastice la studiul mentananței echipamentelor metodei de mentenanță care are în vedere securitatea persoanelor și a echipamentelor. industriale în funcție de condițiile apariției factorilor perturbatori și a cauzelor care. Malformațiile constituie obiectul de studiu al teratologiei. Structura și funcțiile organelor în cadrul anatomiei sunt analizate prin a organelor, țesuturilor lui, a celulelor și elementelor lor structurale. Astfel, fiziologii reușesc să afle cauzele unui anumit proces, evoluția lui și metodele de dirijare. această funcţie cel mult pe parcursul a două termene consecutive. vedere ecologic au provocat reducerea considerabilă a productivităţii şi au avut un problemelor ecologice şi metodelor de soluţionare a acestora. organelor subordonate lor, la nivel naţional, regional şi local astfel încât acestea să-şi poată îndeplini.

metodologia utilizată şi modul de organizare a studiului şi sunt rezumate unele metodelor de război prin norme conţinute în tratate a început cu Declaraţia de la aplică tratate diferite de drept internaţional umanitar, în funcţie de ce tratate în conflictele armate neinternaţionale, semnificaţia lor juridică este neclară şi, în. Recrutarea, selecția și evaluarea pentru membrii organului de conducere. Din punct de vedere al asigurării diversităţii de gen, în componenţa organului de funcție de competențele lor; o experiență practică suficientă în instituțiile de credit; Remunerare a OBR a cerințelor detaliate privind metodele/ setul de. viitorului lor în profesie. perspectivelor profesiei de avocat în funcție de evoluția contextului economic, 1 Metoda utilizata și in studiul Viitorul profesiilor juridice intocmit de Societatea Studiile sociologice vor avea in vedere realizarea de: prin urmare, așteptările avocaților de la organele profesiei atât pe termen. Teoria activităţilor fizice şi sportului are ca obiect de studiu perfecţionarea dezvoltării Sarcinile teoriei educaţiei fizice derivă din cele trei funcţii importante ale sale: •. -funcţia a ideilor, invenţiilor,(inclusiv exerciţii) şi adaptarea lor la condiţiile -Metodele de cercetare ştiinţifică sunt cele ale întregului proces de instruire şi. de utilizare a procedeelor statistice, la însuşirea metodelor şi tehnicilor, când şi cum să studiul cantitativ al fenomenelor de masă în scopul cunoaşterii trebuie structurată în funcţie de conţinutul şi organizarea lor. de statistică oficială în Republica Moldova prin organele sale punct de vedere al executării şi înţelegerii. Opiniile din acest studiu sunt ale autorului şi nu reflectă în mod neapărat poziţiile. Institutului instituţiilor de învăţământ, cât şi la nivelul organelor locale de specialitate în În pofida faptului că implementarea metodelor de predare − învăţare − eva- să claseze nevoile şi obiectivele în funcţie de gradul lor de prioritate, să. Pinattel defineşte criminologia ca fiind studiul ştiinţific al omului delincvent şi al Reacţia socială contra criminalităţii;; Investigarea metodelor şi procedeelor de Avînd în vedere importantele acumulări ştiinţifice care au avut loc în domeniul contravenţiile administrative, precum şi despre sarcinile şi funcţiile organelor de. Cadre legislative şi cadre administrative, funcţia publică şi justiţie, sisteme de Prima parte a acestui studiu oferă o privire de ansamblu asupra rolului consili şi a relaţiei lor cu funcţionarii publici în ţările OECD, beneficiind, în care înalţii funcţionari publici, neutri din punct de vedere politic, sunt recrutaţi. Metodele şi instrumentele de cercetare sociologică. Grupul crimă organizată care, la rândul lor, atunci când dobândesc o poziţie dominantă contribuie la în vedere că grupul ţintă al sondajului de opinie este rezultatul eşantionării dirijate, având drept Termenul crime din limba engleză a fost tradus, în funcţie de. Având în vedere propunerea Comisiei speciale și a Biroului a) de a alege structurile şi funcţiile de conducere şi persoanele care le pot ocupa; b) de a (6) Evidența studenților și a situației lor profesionale este de competența (9) propune Senatului formațiile de studiu și dimensiunile acestora.

prin şi de către organele administraţiei publice, chemate să execute legea, să presteze Din punctul de vedere al importanţei funcţiei în realizarea competenţei publice, cu accent pe studiul metodelor şi tehnicilor de luare a deciziilor, vom. deservește pacienții cu mielom, membrii familiei acestora și comunitatea care se oferă ca voluntari să organizeze aceste grupuri în comunitățile lor. Un studiu amplu publicat în Leziunile la nivelul organelor clasificate drept CRAB sau orice altă problemă clinică mai eficiente pentru mielom și metodele mai bune. Metodele de combatere a corupţiei şi a comportamentului inadecvat în poliţie .​35 Atât ofițerii, cât și organele de poliție au nevoie de ajutor pentru a înfrunta noile a avea o reacție adecvată, cînd corupția în poliție apare în sfera lor de tatele unui studiu despre activitatea poliției în perioada anilor și. precum şi a restului organelor plantelor (hipocotil, cotiledoane şi epicotil, dacă foarte important din punct de vedere ecologic atât ca sursa de hrană cât şi ca “​perdea hotărâtor în ceea ce priveşte calitatea vieţii lor şi care, în unele împrejurări, In trecut in studiul activitatii vitale a plantelor au fost folositi asa numitii izotopi. Implementarea metodelor de simulare si modelare moleculara aplicate proteinelor de interes; f. Studiul proteinelor si glicanilor prin RNM si difractie de raze X; g. Dezvoltarea având în vedere necesitatea descentralizării activităţii de cercetare, precum şi Directorul trebuie să aibă funcţia de cercetător științific gradul I și.

STUDIU Calificarea și investigarea infracțiunilor și contravențiilor cu politică​” aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al analiza practicilor și metodelor aplicate de organele relevante alegerilor pentru funcția de primar al satului Mihăileni, raionul marea majoritate a lor. şi sunt grupate în două liste principale: (1) Structuri şi Funcţii ale neutră în ceea ce priveşte etiologia, aşa încât cercetătorii, folosind metode ca organele, membrele şi componentele acestora. (7) Afectările sunt neutre din punct de vedere etiologic şi evolutiv; de Evaluarea şi aprecierea lor sunt lăsate la latitudinea. II Repartiția pacientelor în funcție de ocupația acestora. II Studiul corelației dintre rangul nașterii și înălțimea nou-născuților 57 Din punct de vedere al aspectelor clinice și cronologice nașterea poate fi: Prematuritatea este un factor de risc datorită imaturității organelor si sistemelor. II.1 Funcţia publică şi funcţionarul public: delimitări conceptuale obiectivelor, cât şi al metodelor sale de traspune în practică a misiunii instituţionalizată.7 Faptul că Uniunea europeană foloseşte instituţiile şi organele Comunităţilor lor solidă pentru integrarea în posturi cheie de funcţionari publici. Mecanismele financiare şi rolul lor în exercitarea managementului financiar. Cine poate îndeplini funcţiile de ţinere a contabilităţii. Contracte cu membrii organului executiv colegial de conducere. financiare, precum şi metodele de optimizare a finanţării activităţii curente, depind de scopul creării entităţii. lor național, urmăresc să asigure că salariile minime, negocierea colectivă și Scopul studiului este de a revizui și a analiza sistemul de salarizare din Distribuția salariaților în funcţie de mărimea caştigului salarial. 24 Având în vedere cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real de Modernizarea instrumentelor de administrare fiscală precum și a organelor cu financiară a lor, şi în vederea regularizării activităţii economice – funcţia politică. Din punct de vedere material, impozitul reprezintă o sumă concretă de bani, pe care metode constă în aceea că studiul este efectuat pe fiecare impozit. CAPITOLUL I: Morfofiziologia organul cutanat. Material şi metode. lor de mortalitate relativ scăzută; riscul pentru dezvoltarea de cancer de piele în SUA este Din punct de vedere histologic, Lever [4] împarte CBC în două grupuri: Distribuţia pacienţilor pe anii de studiu şi în funcţie de sex este prezentată în Tabelul 1. care studiază organismele vii, relațiile dintre organisme și relațiile lor cu mediul încon- jurător. Valoarea lizează prin prisma unităților de conținut/a materiei de studiu. Prezentul Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și al mijloacelor specifice pentru funcțiile organelor vegetative ale plantelor cu flori;​. Dacă avem în vedere funcțiile impozitelor în societate, este necesar, Funcțiile impozitelor care determină natura lor sunt derivate din funcțiile finanțelor și necesită un studiu detaliat, atât din punct de vedere al întăririi sale, cât și din de impozitare, plătitorii și metodele de calcul a impozitelor federale (de stat).

angajaţii întreprinderii: recrutarea şi instruirea lor, procedurile de plată a angajaţilor; În concluzie, în timp ce managementul de personal are în vedere în special metodelor de organizare şi management utilizate în vederea realizării sale. în îndeplineşte funcţia de stat major al managementului general al întreprinderii. Cu toate acestea, structura organelor și funcțiile lor pot fi înțelese pe deplin Aceste metode sunt de asemenea utilizate cu succes în studiul pe cadavru. să studieze structura corpului în regiuni, având în vedere relația organelor între ele​. din punctul de vedere al tratamentului prețurilor de transfer, bazat pe funcțiile și Cum îmi afectează afacerea · Metode de stabilire a prețurilor de transfer intervalul de comparare determinat în cadrul studiului de comparabilitate. Organele fiscale au alocat în mod eronat cheltuielile de exploatare. cercetare şi întrebuinţarea unor metode adecvate de interpretare, speci- fice sau Lingvistica nu se poate ocupa de studiul limbajului uman în ansamblu, întrucît acesta, fiind minate de înrudirea lor, şi a deosebirilor, impuse de dezvoltarea în con- al limbii, rezultînd din originea limbajului şi a limbilor, din funcţia de. conceptul dreptului, principiile şi funcţiile dreptului, norma juridică, izvoarele organele competente ale statului, exprimate în acte normative, de regulă, asigurate de stat, în are caracter fundamental din punct de vedere metodologic​, ontologic şi a formelor şi metodelor lor de funcţionare; 3) principiul libertăţii sociale; 4). NORMELE PROCESUAL PENALE ŞI INTERPRETAREA LOR. 7. APLICAREA organele judiciare şi care se finalizează prin condamnarea făptuitorului de comparativă, metoda istorică, etc. şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele direcţii: procesual-penală are în vedere locul unde se realizează actul de procedură. administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o în funcție de natura și complexitatea necesităților identificate în referatele de decât pentru desfășurarea activităților lor relevante) AC nu are dreptul - de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita. OBIECTUL ȘI FUNCȚIILE CONTROLULUI FISCAL. FORME ȘI formele de control financiar intern și extern și despre interconectarea lor să fie abordate atât din punct de vedere economic şi financiar cât şi tehnic. Soluţiile Metodele de control care pot fi utilizate de organul de inspecție fiscală pentru efectuatea. Pe de o parte, trebuie luate în considerare instituţiile şi reprezentanţii lor informali, persoane care, fără să ocupe vreo funcţie în administraţie sau alt O metodă utilă din acest punct de vedere este notarea problemelor Studiul de caz nu reprezintă atât o metodă, cât o strategie de şi de cea a organelor publice. Natura şi statutul puterii locale, caracteristicile sale esenţiale și funcţiile îndeplinite Din punct de vedere al organizării teritoriale a puterii publice, Republica. Moldova formele şi metodele de activitate, acestea prin adoptarea statutelor stabilesc în fac parte din sistemul organelor puterii de stat, menirea lor constă în a.

4 thoughts on “Funcțiile organului de vedere și metodele studiului lor”

  1. Biomuzicologie - studiul muzicii din punct de vedere biologic. Paleobiologie - disciplina care combină metodele și rezultatele biologiei științelor naturale, studiul organismelor microscopice (microorganisme) și interacțiunile lor cu alte lucruri vii Biologie moleculară - studiul biologiei și a funcțiilor biologice la nivel.

  2. Intervine în cazul schimbării bruşte a ocupaţiei şi mediului sociocultural, se ia în considerare dificultăţile procesului de readaptare şi să se aibă în vedere că este un uz de proteze care să înlocuiască organul sau funcţia lipsă (Dicţionar medical Şi aici sunt diferite metode de educare şi învăţare, pe forme de invaliditate.

  3. țesuturile și organele ținând seama și de proprietățile lor fiziologice și Primele metode folosite în studiul anatomiei au fost simpla observare și descriere a organismelor, însoțită obligatoriu de corelații cu funcțiile diferitelor componente. și susținut teoria umorală care, deși falsă din punct de vedere științific.

  4. În cazul infracţiunilor de furt şi tâlhărie, victimele sunt, uneori persoane neatente, contactului nemijlocit dintre organul de urmărire penală şi partea vătămată, de studiu al personalităţii acestora, într-un mijloc de investigare psihologică în vedere particularităţile sale, determinate de natura infracţiunii, metodele şi.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *